Hệ thống mail

Để truy cập và sử dụng hệ thống mail của Viện Quản trị Kinh doanh, truy cập vào địa chỉ sau:

Tại Viện Quản trị Kinh doanh  : http://192.168.10.3:3000/

Ngoài Viện Quản trị Kinh doanh : http://117.6.3.68:3000/

Nhập email address : 

Nhập password :