Quản lý đào tạo

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đào tạo

Sinh viên có thể sử dụng máy tính, điện thoại có các trình duyệt như  IE, Firefox, Chrome, … để truy cập

Địa chỉ truy nhập:

+ Internet tại Viện QTKD: http://192.168.10.16

+ Internet bên ngoài : http://117.6.3.68/

Cán bộ quản lý lớp sẽ cung cấp cho sinh viên tên “Người dùng”, “mật khẩu  “

Cần trợ giúp liên hệ: Trịnh Duy Bảo - ĐT 097 282 0168 / Email: tdbao@bsneu.edu.vn - vuongducbao@gmail.com

Tài liệu hướng dẫn chi tiết :