Tài liệu Liên Chi Đoàn

 

Tài liệu hướng dẫn tổ chức đại hội Liên Chi Đoàn

 

STT Tên tài liệu Tải về

1

Mẫu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự ĐH LCĐ Download
2 Mẫu báo cáo kiểm điểm LCĐ Download
3 Mẫu báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phương hướng hoạt động Download
4 Mẫu biên bản đại hội đại biểu LCĐ Download
5 Mẫu biên bản họp BCH LCĐ bầu các chức danh của BCH Download
6 Mẫu biên bản kiểm phiều bầu bí thư LCĐ Download
7 Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu đại biểu tham dự ĐH Đoàn trường Download
8 Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu Phó bí thư LCĐ Download
9 Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu BCH LCĐ Download
10 Mẫu chương trình đại hội LCĐ Download
11 Mẫu công văn cử đại biểu tham dự ĐH Đoàn trường Download
12 Mẫu công văn đề nghị Đoàn trường công nhận BCH LCĐ Download
13 Mẫu đề án xây dựng BCH LCĐ Download
14 Mẫu giấy triệu tập đại biểu tham dự ĐH LCĐ Download
15 Mẫu kịch bản điều hành đại hội LCĐ Download
16 Mẫu phiếu bầu BCH LCĐ Download
17 Mẫu Nghị quyết đại hội đại biểu LCĐ Download
18 Mẫu báo cáo tham luận - Công tác đoàn Download
19 Mẫu báo cáo tham luận  - Học tập Download
20 Mẫu thư mời đại biểu tham dự ĐH LCĐ Download