PGS.TS. Lê Thị Bích Ngọc

 

Môn học đảm nhận chính

  • Quản trị Tài chính doanh nghiệp
  • Đầu tư tài chính
  • Nguyên lý Kế toán

Hướng nghiên cứu chính

  • Tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa
  • Khuynh hướng doanh nhân
  • Tài chính trường đại học và các đơn vị cung cấp dịch vụ công ích