PGS.TS. Trần Thị Vân Hoa

 

Môn học đảm nhận chính:

 1. Tổng quan về Quản trị Kinh doanh
 2. Quản trị chiến lược
 3. Quản trị kinh doanh quốc tế
 4. Lãnh đạo trong tổ chức
 5. Xây dựng hình ảnh và phát triển các mối quan hệ
 6. Các kỹ năng của nhà quản trị
 7. Quản trị nguồn nhân lực

Các hướng nghiên cứu chính

 • Năng lực lãnh đạo doanh nghiệp/tổ chức
 • Chiến lược đại dương xanh
 • ứng dụng Bảng điểm cân bằng trong quản lý
 • Phát triển doanh nghiệp và doanh nhân
 • Văn hóa doanh nghiệp
 • Năng lực cạnh tranh
 • Các lĩnh vực liên quan đến quản trị doanh nghiệp