ThS. Lê Văn Nam

Môn học đảm nhận chính

  1. Lý thuyết hành vi khách hàng
  2. Quản trị bán hàng
  3. Quản trị thương hiệu
  4. Marketing cho lãnh đạo
  5. Kỹ năng bán hàng

Các hướng nghiên cứu chính

  • Ứng dụng lý thuyết hành vi khách hàng trong kinh doanh
  • Marketing online
  • Xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu