ThS. Phạm Sỹ Long

 

Môn học đảm nhận chính

-  Quản trị Tài chính

-  Tài chính quốc tế

-  Thị trường tài chính và các định chế tài chính

-  Đầu tư tài chính

Hướng nghiên cứu chính

-  Đầu tư tài chính

-  Thị trường chứng khoán