TS. Nguyễn Quốc Duy

 

Môn học đảm nhận chính

  1. Quản trị dự án
  2. Quản trị điều hành
  3. Quản trị chuỗi cung ứng
  4. Quản trị chất lượng

Các hướng nghiên cứu chính

  • Tái cấu trúc và đổi mới doanh nghiệp
  • Năng lực cạnh tranh
  • Sự hài lòng của khách hàng
  • Sự hài lòng của người lao động