TS. Trần Thị Minh Hương

 

Môn học đảm nhận chính

-  Nguyên lý kế toán

-  Kế toán quản trị

-  Kế toán tài chính

Hướng nghiên cứu chính

-  Kế toán tài chính

-  Phân tích tài chính