TS. Vũ Đình Hiển

 

Môn học đảm nhận chính

-  Kế toán quản trị

-  Kế toán tài chính

Hướng nghiên cứu chính

-  Kế toán quản trị

-  Thuế và hành vi của doanh nghiệp