Thông tin cung cấp con em cán bộ, viên chức và người lao động nhận qua nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi năm 2020