Chương trình DBA

Mục tiêu đào tạo

Về kiến thức

Trang bị theo hướng chuyên sâu các kiến thức chuyên ngành QTKD trên nền tảng nâng cao và hiện đại hóa các kiến thức cơ sở có liên quan đã được giảng dạy ở bậc đại học và bậc thạc sĩ theo phương pháp tác động đa chiều lấy người học làm trung tâm. Theo phương pháp này, chương trình vừa chú trọng cung cấp các kiến thức sâu về QTKD vừa chú ý cập nhật nâng cao các kiến thức về quản trị kinh doanh hiện đại với tư cách là các tri thức và công cụ để phân tích các vấn đề Quản trị Kinh doanh hiện nay .

Về kỹ năng

Nâng cao kỹ năng tư duy lý luận, kỹ năng phân tích và tổng hợp của nghiên cứu sinh. Phát triển năng lực xác định và giải quyết các vấn đề QTKD nảy sinh trong lý luận và và đặc biệt trong hoạt động thực tiễn, quá đó nâng cao năng lực làm việc độc lập và sáng tạo, hoàn thiện năng lực tổ chức và thực hiện các hoạt động khoa học và thực tiễn không những trong lĩnh vực QTKD mà cả những lĩnh vực khác liên quan đến chuyên môn của mình.

Về năng lực

Sau khi tốt nghiệp, nghiên cứu sinh có thể làm việc với tư cách là chuyên gia có trình độ cao về QTKD tại các trường đại học, các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý, các đơn vị hoạch định và tư vấn chính sách của các tập đoàn kinh tế, các tổ chức kinh doanhỉtong và ngoài nước.