E-BBA E-BBA Cử nhân quản trị kinh doanh Chương trình đào tạo cử nhân chính quy ngành Quản trị Kinh doanh E-BBA (English – Bachelor of Business Administration), đào tạo bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế. XEM CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH 2021 E-BDB E-BDB CỬ NHÂN KINH DOANH SỐ Chương trình cử nhân chính quy ngành Kinh doanh số E-BDB (Bachelor of Digital Business in English) đào tạo bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế. XEM CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH 2021 E-MBA E-MBA Thạc sỹ QTKD học bằng tiếng Anh Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (E-MBA) học bằng tiếng Anh - Giải phóng tư duy quản trị toàn cầu dành cho nhà quản lý. XEM CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH 2021 V-MBA V-MBA Thạc sỹ quản trị kinh doanh Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (V-MBA) là hành trang quan trọng cho những người muốn trở thành những nhà quản lý chuyên nghiệp. XEM CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH 2021 NeuA-MBA NeuA-MBA Thạc sỹ quản trị kinh doanh Andrews Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Andrews (NeuA-MBA) đào tạo tại Viện Quản trị Kinh doanh, cấp bằng bởi đại học Andrews - Hoa kỳ TUYỂN SINH 2020 PhD-BA PhD-BA Tiến sỹ quản trị kinh doanh Chương trình đào tạo tiến sỹ Quản trị Kinh doanh DBA (Doctor of Business Administration) đạo tạo tại Viện Quản trị Kinh doanh - Trường đại học Kinh tế Quốc dân. XEM CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH 2020
Go to Top